AnasayfaFirma Rehberi Hal RehberiSeri ilan Foto Galeri Web TV RssYazarlarE-GazeteWebmailİletişim 17 Aralik 2017 Pazar 21:12
ANTALYA HALİ IHRACAT PİYASASI ANKARA HALİ İSTANBUL HALİ İZMİR HALİ KUMLUCA HALİ BEYKONAK HALİ MAVİKENT HALİ HASYURT HALİ SAHİLKENT HALİ TURUNÇOVA HALİ DEMRE HALİ BEYMELEK HALİ KINIK HALİ OVA HALİ YEŞİLKÖY HALİ EŞEN HALİ KARAÇULHA HALİ KUMLUOVA HALİ KARADERE HALİ ELMALI HALİ KORKUTELİ HALİ SERİK HALİ ÇANDIR HALİ MANAVGAT HALİ TAŞAĞIL HALİ ISPARTA HALİ ALANYA HALİ DEMİRTAŞ HALİ KONAKLI HALİ PAYALLAR HALİ GAZİPAŞA HALİ KAHYALAR HALİ BURDUR HALİ SÖĞÜT HALİ EĞİRDİR HALİ

KISIM 3
TAHSİL USUL VE ESASLARI

 MADDE 9
Gerek yeni yapılacak, gerekse müstahsil veya Belediye alacağının ödenmemesi halinde idarece tahsis hakkı  geri alınan        ( iptal edilen ) parsel bulunduğunda bu yerlerin tahsisi için aşağıda maddeler halinde belirtilen hususların yerine getirilmesi zorunludur.  
Ancak Belediyemiz birimlerinden birinin kullanımında bulunan ve bu işyerinin sonradan boşalması  durumunda bu işyerlerinin tahsisleri, isteklilerin bu işi fiilen yaptığına dair ilgili kurumlardan (Oda sicil ve vergi kaydı) belge sunması halinde Belediye Meclisi yıllık gelir tarifesinde belirtilen tahsis devir bedelleri tahsil edilerek Belediye Encümenince isteklilere (İsteklilerin 1’ den fazla olması halinde) kura  çekilerek yapılır. Bu gibi durumlarda sadece Madde 9’ un (a) bendi hükümleri uygulanır .

9-A İlan Zorunluluğu
Halde boş parsel tahsisi yapılacağı takdirde tahsis tarihinden en az on beş (15 )  gün önce Basın İlan Kurumu aracılığı ile mahalli gazetelerden iki gün ( 2 ) süreyle tahsis yapılacak yer, tahsis şartları, günü ve saatini içeren bilgilerle ilan edilerek ilgililere duyurulması sağlanır.

9-B   Tahsis Oranları
Halde boş parsel bulunduğunda bu yerler öncelikle % 20 oranında üretici birliklerine, % 10 oranında üreticilere, % 70 oranında komisyoncular ile kendi nam ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişilere Noter huzurunda kur’a işlemi sonucu tahsis yapılır.
Tahsislere talep önemli olup, üretici birliklerinden veya üreticilerden talep olmadığı takdirde tahsis yalnızca komisyonculara yapılır. Talebin fazla bulunması ve komisyoncular için ayrılan iş yerlerinin boş bulunması hallerinde üreticilerin boş iş yerlerinden yararlanması sağlanır.

9-C  Müracaatların Kabulü
Gazete ilanından  en geç 15. günün mesai bitimine kadar dilekçe kabul edilir. Dilekçe ekinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ilk tahsis teminatı olarak nakit ve bir kereye mahsus olmak üzere Sebze ve Meyve Satış Yerleri için 5.000.000.000,-TL.(Beşmilyar -2000 yılı için ) diğer yıllar için bütçe kararnamesinde belirlenecek bedelin Hal Müdürlüğü veznesine yatırıldığını gösterir makbuz bulunur. Tüccar ardiyelerinin tahsis bedelleri, M2 üzerinden Belediye Meclisince belirlenir. İlk tahsis teminat ücreti tahsis bedellerinin %20’sidir.

 İlk Tahsis teminatı olarak yatırılan bu  ücret kurada yer tahsisi yapılmayanlara iade edilir. Tahsis yapılması halinde ise iade edilmez. Hal Müdürlüğüne irat kaydedilir geri kalanı da tahsil edilir.
Halde kendilerine yer tahsisi yapılanlar (ortak veya daha önce kurulmuş olan şirketlerin ortaklarından biri durumunda olanlar dahil)  ikinci bir yer için; Tahsisleri Encümen kararı ile iptal edilenler ise yeniden tahsis talebinde bulunamazlar.

9-D   İstenecek Belgeler :

Üretici birlikleri için Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış ana sözleşmesi,   

               Üreticiler için;
Çalıştırdığı arazinin Noterlikçe onaylı tapusu veya kira kontratı, Ziraat odasından alınmış üretici belgesi, 

Komisyoncular için;
Ticaret odasından , bu işle iştigal ettiğine dair belge,

Ortak belgeler;
Üretici Birliği yetkililerinden,Üreticilerden ve komisyonculardan  Antalya ‘da oturduğuna dair ikametgah belgesi, Nüfus sureti, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas gibi suçlardan biri ile hükümlü olmadığına dair Savcılık belgesi, Vergi levhası, Bağ kur veya SSK’ya kayıtlı olduğuna dair belge, ortaklıklarda ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri, Ticaret sicil gazetesi, şirket ana sözleşmesi istenir.

9-E  Müracaatları İnceleme Komisyonu : 
                Bu komisyon on beş (15) gün sonra Gazete ilanına müteakip Halde satış yeri isteyenlerden tahsis hakkına sahip olacakların tespiti için kurulur. Bu komisyon Belediye Meclisinin kendi içinden seçeceği üç (3)üye Toptancı Hal Daire Başkanı ,Hal Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri veya tayin edeceği bir yetkili, veya İktisat işleri Müdürlüğünden oluşan Komisyon müracaatların kabulünün son gününden bir gün  sonra toplanacak ve müracaatçıların  belgelerini inceleyerek uygun görülenlerin tahsis işlemi için kuraya iştiraklerini sağlayacaktır.

9-F  Kura İşlemleri
Komisyonun yaptığı çalışmalar kura çekimine esas olan liste bir rapor halinde Büyükşehir Belediye Başkanına veya görevlendireceği birime sunulur. Kura çekimi Noter huzurunda komisyon üyeleri ve tahsis kurasına hak kazananların iştiraki ile yapılır.
Kura neticesi ilgililere yazı ile bildirilir, kurada kazananlar Hal Tahsis Şartnamesini Noterden tasdik edilerek  ortaklıklarda ortaklık mukavelesini ve diğer istenen belgeleri 15 gün içerisinde tamamlayıp ruhsat alarak işe başlamaları gerekir.
Müstahsil veya Belediyemiz alacağı nedeni ile boş bulunan iş yerlerinin tahsisinde kurada kazananlar (kendilerine yer tahsisi yapılanlar) bu iş yeri ile ilgili birikmiş borçlarını ödemek zorundadır.

Tahsis ücreti

MADDE - 10
Belediyemizce yapılan iş yeri tahsis ücretleri her yıl Belediye Meclisince tespit edilir.

Teminat Ücreti

MADDE - 11
Ticari güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla ; nakit, banka teminat mektubu veya devlet tahvili olarak, 6 aylık işgaliye bedeli karşılığı teminat olarak alınır. Teminat ücretindeki artışlar ikinci bir meclis kararına gerek kalmaksızın teminat miktarına yansıtılır, teminat ocak ayında tamamlanır. Tahsisin devredilmesi halinde, üreticilere mal bedelini ödemeyenlerin borçları teminattan kesilerek ödenir, kalan kısmı tahsis sahibine iade edilir.
Teminatları eksilen tahsis sahipleri 15 gün içerisinde teminatları tamamlamak zorundadır. Aksi taktirde tahsis iptaline gidilir.

Asgari Mal Satışı

MADDE 12:
Toptancı Haldeki  komisyoncu yazıhaneleri en az, yıllık işgaliye  bedelinin (3) katı rüsum ödemek zorundadır. Yıllık ödenmesi gereken rüsum miktarını süresi   içerisinde  tamamlamayan   işyerlerinin tahsisi  Belediye Encümenince iptal edilir. İptal kararı için işyeri sahibine yapılan tebligat ve bilgisayardan alınan borç dökümü  yeterlidir.

Devir Yada Tahsis Ortaklığı

MADDE - 13
Halde kendilerine yer tahsis  edilenler, Belediye encümeninin uygun görmesi halinde yanlarına ortak alabilirler, tahsis haklarını devredebilirler.
Tahsis sahibi kişi ve kuruluşlar satış yerlerini aralıksız 6 ay süre ile çalıştırmak zorundadır.
Bu süre içerisinde satış yerlerini devredemezler, ancak uzun süreli yatak tedavisi gerektiren (Hastane heyet raporu ibraz edilecek) veya ölüm hallerinde devredilebilir.
Tahsis sahibinin emekli olması veya vefatı hallerinde tahsis hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder. Miras yolu ile gerçekleşen tahsislerde Başkanlık onayı aranmaz.
Tahsis sahibi olan kişiler yasal mirasçıları olan anne,baba,eş,evlat ile ortak (adi ortaklık, Şirket vb.) olabilirler. Tahsis haklarını devredebilirler. Bu tür ortaklık ve devirlerde, devir ve ortaklık ücreti alınmaz. Ortak olma ve tahsis haklarının devirlerinde yönetmeliğin ilk tahsis şartlarına uygunluk aranır.  
Halde daha önce kurulmuş olan şirketlerde meydana gelebilecek ortaklık değişikliklerinde ise Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu  hükümleri geçerlidir.
Ortaklığa alınacak veya devir alacak kişi ve kuruluşların Ziraat veya Ticaret Odasından Yeterlilik Belgesi almaları gerekmektedir.
Tahsis sahibi olan şirketler noterlikçe bu şirkete hisse devri ile  yeni ortak almaları halinde, dilekçe ile Hal Müdürlüğüne yazılı müracaatta bulunarak Encümen kararı ile tahsis ortağı olur. Ayrıca  tahsis ortaklık bedelini ödemek zorundadır. Adına tahsisli  işyeri bulunan şirketin ticari faaliyetinin feshi dolayısıyla bu şirkette tahsis hakkına sahip mükelleflerden birinin ticari faaliyeti sürdürecek olması halinde tahsis ortaklık bedeli alınmaz. Encümen kararı ile adına tahsis sağlanır.
Tahsis sahipleri kendilerine tahsis edilen yeri, aşağıda belirlenen koşullar çerçevesinde  özel ve tüzel kişilere devredebilirler veya ortak alabilirler.
Devir isteminin veya ortak almanın Hal Müdürlüğünce uygun görülmesi durumunda ;
a) Noterden yapılmış “ Tahsis hakkı devri “ veya ortak alma muafakatnamesi,
b) Tahsisle ilgili yönetmelikte belirtilen tüm belgelerin 15 gün içerisinde tamamlamasıyla devir işlemi Belediye Encümenin onayı ile gerçekleşir.
c) Devir, ortak olma veya ortaklıktan ayrılma işleminin Encümen kararı onayı ile önceki teminat iade edilir. Aynı miktarda teminat alınır. Devralan veya ortak olan kişi bu teminatı konuya ilişkin yazının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren ( 7 ) gün içerisinde Hal Müdürlüğüne vermek zorundadır.
d)  Tahsis yerini devralanlar ve tahsis ortağı olanlar diğer tahsis sahipleri gibi ilgili tüm yasa, kararname yönetmelik hükümleri ile Hal Müdürlüğünce çıkarılan emir, talimat ve yasaklara uymak zorundadır.
e) Tahsis sahibinin ölümü halinde veraset ilamında kayıtlı varislerin, ölüm tarihini izleyen ( 3 ) üç ay içerisinde Hal Müdürlüğüne baş vurarak işi fiilen yürüteceklerini taahhüt etmeleri koşuluyla adlarına veya içlerinden biri veya birkaçı lehine bu haklarından feragat etmeleri durumunda bu mirasçı veya mirasçılar adına istemleri doğrultusunda tahsis yapılır Teminat. mirasçısı veya mirasçılar adına yenilenir. Veraset yoluyla tahsis intikalinde devir ücreti alınmaz.           
f)  Varis olarak tahsis yeri sahibi ve ortağı olanlar tüm yasa, K.H.K. yönetmelik  yükümlülüklerini yerine getirmek emir, talimat ve yasaklara uymak zorundadırlar.
g) Tahsis ortaklarından birisinin tahsis sahiplerinde aranan şartlardan herhangi birisini kaybetmesi durumunda işyeri tahsisi; diğer ortak adına devam eder.
h)  Tahsis yeri için başvuran ortak olmak ve devir almak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler ayrıca aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak bu yönetmelikte belirlenen süre içerisinde Hal Müdürlüğüne vermek zorundadırlar. Verilen süre içerisinde bu belgeleri tamamlamayanların tahsis hakları Encümence iptal edilir.
1)   Muafakatname
2)   Taahhütname
3) Yönetmeliğin yer tahsisiyle ilgili maddelerinde belirtilen diğer belgeler.     

Devir Ücreti :

MADDE - 14-
Her yıl Belediye Meclisi tarafından belirlenir.

Ortaklık Ücreti :

MADDE – 15
Her yıl Belediye Meclisince belirlenir. Şirket ve ortaklıklarda ortaklıktan ayrılan ortağın kalan hissesi oranında diğer ortak devir ve teminat ücreti öder. Giren ortakta edindiği hisse kadar devir ve teminat ücreti öder.

Ücretlerde Ortak hükümler :

MADDE – 16
Bu yönetmelikte belirlenen ilk tahsis teminat,tahsis  ücreti günün şartlarına göre her yıl Belediye Meclisince yeniden belirlenir.

Tahsisli iş yeri İşgaliye bedeli  Ödemeleri :

MADDE 17 :
Tahsisli İş Yerlerinin;
a)Komisyoncu yazıhanelerinin işgaliye bedeli bir sonraki ayın ilk iş günü Toptancı Hal veznesine yatırılır.
b)Tüccar ardiyelerinin işgaliye bedellerinin 1 yıllık tutarı yılın Mayıs ayı içerisinde Toptancı Hal veznesine yatırılacaktır.
c)  Komisyoncu ve tüccar ardiyelerinde kendilerine tahsis edilen kısmın dışındaki alana taşmaları halinde birim m2 üzerinden işgaliye ücreti alınır.  Ancak Hal Müdürlüğünün onay vermemesi halinde yapılan taşmalar kaldırılır.
Söz konusu tarihlerde işgaliye bedelini yatırmayan tahsisli iş yerleri hakkında 6183 sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. İşgaliye bedelini  ödememeyi  alışkanlık haline getirenler ve altı ay üst üste işgaliye bedelini ödemeyen işyerlerinin tahsisi Belediye Encümenince iptal edilir. İptal kararı için işyeri sahibine yapılan tebligat ve bilgisayardan alınan borç dökümü yeterlidir.

Hal Rüsumu Ödemeleri

MADDE 18:
Toptancı Hal Kompleksi bünyesinde tahsisli işyeri sahipleri Belediyemiz adına her ayın ilk ve son günü arasında toplanan Hal rüsum bedelleri, takip eden ayın 15’ ine kadar Hal veznesine yatırılır. 15’ ine kadar yatırılmayan rüsumlar için; İlgili yasalar gereği gecikme cezası uygulanır.
Söz konusu tarihlerde Hal rüsumu yatırmayan komisyoncular hakkında 6183 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapılır. Rüsum bedellerini zamanında ödemeyen ve ödememeyi alışkanlık haline getirenlerin (Üst üste üç ay rüsum bedelini ödemeyen) işyerlerinin tahsisi Belediye Encümenince iptal edilir. İptal kararı için işyeri sahibine yapılan tebligat ve bilgisayardan alınan borç dökümü yeterlidir.

Tahsisli Tüccar ardiyeleri

MADDE - 19
Toptancı Hal kompleksimiz içerisinde bulunan tüccar ardiyeleri  tahsis sahipleri tahsis ilke ve esaslarına, çalışma usul ve yasalarına uymakla yükümlüdürler.

MADDE - 20
Tahsisli tüccar ardiyelerinin devir yada ortak alma durumlarında komisyoncu alacaklarının ödenmesi zorunludur.        

Tahsis İptalini Gerektiren Hükümler

MADDE - 21
Aşağıdaki hallerde Belediyemizce yapılan iş yeri tahsisi  Belediye Encümeni kararıyla iptal   edilir.
a)Tahsis  sahiplerinin  taşıması gerekli nitelikleri     taşımadıklarının sonradan anlaşılması,
b)Tahsis sahiplerinin taşıması gerekli olan niteliklerden herhangi birini kaybettiklerinin belirlenmesi

c)Bu yönetmelikte belirlenen yasaklara uymamayı alışkanlık haline getirdiklerinin hakem kurulu kararıyla tespiti,
d)Belirlenen asgari mal satış miktarından daha az satış yapıldığının belirlenmesi,
e)Satış yerinin kabul edilebilir zorunlu bir sebep olmaksızın  30 günden fazla kapandığının belirlenmesi,
f)Belediyemiz tembih ve yasaklarına uyulmaması,
g)Belediyemiz izni olmadan kendi aralarında devir ve satış işlerinin yapıldığının tespiti halinde İlgililer kararı tebliği tarihinden itibaren haldeki yerlerini 30 gün içerisinde tahliye etmeye mecburdurlar. Bu süre sonunda tahliye edilmeyen yerler Belediyemiz Zabıtasınca tahliye edilir.

Tahsisli İşyerlerinin Tutmakla Yükümlü Oldukları Defterler ve Diğer belgeler

MADDE - 22
                Kendilerine yer tahsis edilen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen defter ve belgeleri tutmak zorundadırlar;

   a)AMBAR DEFTERİ (Gelen Mal Kayıt defteri) : Gelen malların giriş sırasıyla geldiği tarih, cins, miktar         (kasa, sandık, bağ, küfe, çuval) getiren aracın plaka numarası,  gönderenin  kimliği  nereden geldiği, her satış sorası günü gününe kaydedilmek üzere kg. cinsinden  satış miktarı, satış tutarı, satış sonrası düzenlenecek müstahsil makbuzunun  düzenlendiği tarihte kaydedildiği defter. Tahsis sahipleri gelen malları geldiği gün ambar defterine kaydetmek zorundadırlar.

               b)CARİ HESAP DEFTERİ : Bu deftere her mal gönderen gerçek ve tüzel  kişilerin isimlerinin ve    açık adreslerinin, telefon numaralarının ayrı,ayrı  yazılacağı birer giriş ve çıkış hesabı tutulacaktır. Tahsis sahipleri, bu deftere satışları, masrafları, üreticiye gönderdiği paraları yazmaya, parası banka  aracılığıyla göndermişse banka havale belgesinin tarih ve sayısını, banka şubesinin adını,elden teslim etmişse, teslim edildiği tarihi, alanın adını soyadını yazmaya ve imzalatmaya zorunludur. Bu defterin her yıl notere onaylattırılması ve her işlemin yapıldığı gün işlenmesi zorunludur.

  c)SATIŞ FATURASI VE İRSALİYE

1)  SATIŞ FATURASI: Sıra numaralı, okunaklı fiyatı ve miktarı ve kime satıldığını ifade eden 213 sayılı vergi usul kanununda tanımlanan ve Ticaret kanununda belirlenen belgedir.
2)  SEVK İRSALİYESİ: Faturaya esas, taşınan malın gideceği yer ve miktarı ve alıcısını gösteren Türk Ticaret kanununda belirlenen unsurları taşıyan belgedir.
Komisyoncular her gün sattığı malın faturasını satış bordrosuyla beraber takip eden günün mesai bitimine kadar Hal Müdürlüğüne  vermek
zorundadır. Ayrıca malın Hal çıkışında fatura yada irsaliyenin bir nüshasını çıkış kapısındaki görevliye vermek zorundadır. Fatura ibraz etmeyen komisyoncu hakkında tutanak tanzim edilip yılı için Belediye Meclisinde belirlenen ceza  tahsil edilir. 2. tekrarında bu oran 2 katına çıkarılır ve 3 gün kapatma, 3. tekrarında 5 katına çıkarılır ve 10 gün kapatma cezası verilir. Bir yıl içerisinde 4 kez aynı suçu işleyen tahsis sahibinin tahsisi iptal edilir.

 d)ÜRETİCİ MAKBUZU :  Sıra numaralı ve en az iki nüsha kopyalı olacaktır. Bu Faturada satış sonrası yapılan yasal kesintiler belirtilecektir. Üretici sahibi faturasının bir örneği malı göndereceği verilecek, bir nüshası da tahsis sahibi tarafından korunacaktır.

e)GÜNLÜK SATIŞ BORDROSU :Satış sırasında tartıdan çıkan veya adet ve bağ ile satılan    malın tüm ayrıntılarının (Cins,nitelik,kap markası,miktar,birim satış fiyatı ve satış tutarı ile alıcının adı, soyadı, vergi numarası, ticari unvanı, tahsis sahibinin ticari unvanını ve tahsis yeri numarasının tarih  ve numaralarının ) kaydedildiği iki nüsha kopyalı dokümanter çizelgedir. Satış bordrosunun aslı, üzerine kayıtlı satış faturalarının bir örneği ile birlikte takip eden günün mesai bitimine kadar satış bordrosu  ile birlikte Hal Müdürlüğüne teslim edilecektir.

f)SATIŞ DÖKÜMÜ ( Toplam ) : İki nüsha kopyalı olarak düzenlenecek ve tahsis sahibinin günlük olarak satışını yaptığı malların cinslerine göre toplam satış miktarlarını ve  tutarlarını  yazdıkları belgedir. Satış dökümünün bir örneği takip eden günün  mesai bitimine kadar  hal   müdürlüğüne verilir.

               g)Otel, Motel, Tatil köylerine mal veren yaş meyve ve sebze ticareti ile uğraşanlar ; depolarında stok ettikleri malın alış, satış faturalarını ve stoklarında bulundurdukları malların dökümünü her 15 günde Hal Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.

MADDE - 23
Komisyoncular Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğin 32-33-34-35-36 maddeleri ile bu yönetmelik hükümleri gereği tahsis sahiplerince tutulması ve düzenlenmesi gereken defter ve belgelerden; Maliye Bakanlığı, Defterdarlık veya buların anlaşma yaptıkları matbaalar tarafından basılan faturalarla, diğer matbaalara bastırıldığı halde noterce onaylananların dışındaki defterlerin (Ambar defteri) her yıl Ocak ayı içerisinde Hal Müdürlüğü’ne onaylattırılmaları zorunludur.
Onay sırasında defterlerin son sayfasına kaç sayfadan oluştuğu ve sıra numarasının kaçta başlayıp kaçta bittiği hangi yıl için kullanılacağı yazılacaktır. Bilgisayarla tutulan defterlerin yeni tomarlarında işlem görmeden önce Hal Müdürlüğü’ne onaylattırılacaktır.
MADDE - 24
Tahsis sahipleri ile tahsis ortaklarının tutmakla ve düzenlemekle yükümlü oldukları defter ve belgelere kendilerinden başkasının adı yazılamaz.

 MADDE 25:
22. maddede belirtilen defter ve belgeleri tutmayanlar, bu maddede ön görülen hususları yerine getirmeyenler, defter ve belgeleri Hal Müdürlüğünce istenildiğinde zamanında getirmeyenler bunlarda tahrifat yapanlar onaylatmayanlar ve 26.madde hükümlerine aykırı davrananlar ,  552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve  Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Yönetmeliği  hükümleri  gereği işyeri kapatma cezası uygulanır.

MADDE - 26
Üreticiler, üretici birliklerinin yetkili temsilcileri, komisyoncular ve tahsis yerlerinde çalışan katip, ve diğer çalışanların taşıyacakları nitelikler ve vermek zorunda oldukları belgeler şunlardır;
a)  T.C. vatandaşı olmak,
b)  Reşit ve mümeyyiz olmak,
c) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olduğuna dair savcılık belgesi,
d)  İkametgah belgesi,
e)  Nüfus cüzdanı örneği,
f)  Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık belgesi,

MADDE 27:
Üretici birlikleri bu yönetmeliğin 9 D.maddesinde istenilen belgeleri  her yıl Nisan ayı sonuna kadar yenileyerek Hal Müdürlüğü’ne vermek zorundadırlar.

MADDE - 28
Kendilerine yer tahsis edilen üretici birliklerinin yetkili kıldıkları birlik temsilcileri de üretici ve komisyoncularda aranan nitelikleri taşımak zorundadırlar.

 

Hak Kaybı ve Terk Halindeki Sorumluluklar

MADDE 29:
Kendilerine iş  yeri  tahsisi yapılmış olan tahsis sahiplerinin bu yönetmeliğin 9 D.maddesinde belirtilen niteliklerden birini kaybetmeleri halinde durumu en geç bir ay içerisinde Hal Müdürlüğüne yazı ile bildirmeleri gerekir. Satış yerini boşaltacak olan tahsis sahiplerinin teminatı, bunların Belediye ve üreticilere herhangi bir borçlarının olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir.    

       

PİLOTLAR
HAL YÖNETMELİĞİ

Antalya  Büyükşehir  Belediyesi Başkanlığı

Toptancı  Hal  Kompleksi

İşyeri Tahsisleri Çalışma İlke Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

KISIM 1 - Genel Hükümler
KISIM 2 - Hal Teşkilatının Kuruluş ve Çalışma Usulleri
KISIM 3 - Tahsis Usul ve Esasları
KISIM 4 - Çalışma Esasları
KISIM 5 Diğer Hükümler

<< Kısım 2
Kısım 4 >>
ANTALYA HAL BİLGİLERİHAL KOMİSYONCULARI
2010 - 2013 © batiakdeniz.com Tüm Hakları Saklıdır. Hiç bir bilgi ve resim kaynak gösterilmeden kopyalanamaz. yazılım : webustasi.com